Καθημερινές Προμήθειες

Οικονομικά στοιχεία

Οι οικονομικές καταστάσεις  της ΔΕΥΑΛ του έτους, έχουν υπογραφεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, την  Γενική Διευθύντρια  Υπηρεσιών και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ.