Καθημερινές Προμήθειες

Οικονομικά στοιχεία

Οι οικονομικές καταστάσεις  της ΔΕΥΑΛ του έτους 2018, έχουν υπογραφεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Μιχάλη Μαραμπούτη,

τον Διευθυντή Υπηρεσιών, κα Δέσποινα Μπώκου, και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, κ. Αντώνη Γιαννάκη