Καθημερινές Προμήθειες

Διαχειριστική επάρκεια

Η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020 αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων). Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ), η αρμόδια αρχή διαχείρισης «εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης».

Η ΔΕΥΑΛ προκειμένου να είναι έτοιμη για προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων  απέκτησε την πιστοποίηση από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο στα παρακάτω πεδία εφαρμογής:

  • Προγραμματισμός
  • Σχεδιασμός
  • Ωρίμανση και Παρακολούθηση υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων έργων