Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τις ανάγκες του προσωπικού της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τις ανάγκες του προσωπικού της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2023», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την απόφαση 561/2023 (ΑΔΑ: 9Ρ7ΖΟΚΠΛ-Ψ49) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για τις ανάγκες του προσωπικού της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2023», προϋπολογισμού 5.240,00€ χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.