Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Καθαρισμός φρεατίων στον ευρύτερο χώρο ΕΕΛ και μεταφορά λυματολάσπης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου διακηρύσσει την με ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την παροχή της γενικής υπηρεσίας: “Καθαρισμός φρεατίων στον ευρύτερο χώρο ΕΕΛ και μεταφορά λυματολάσπης” Εκτιμώμενης αξίας  24.700,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αγωγών ύδρευσης στο Στρατιωτικό Πρατήριο»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΕΥΑ Λέσβου»

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση αγωγού όμβριων στην Πτερούντα»,

με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.