Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και ειδών μεταφοράς και αποθήκευσης αυτού για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ έτους 2021

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Επανάληψη Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021.

Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών
για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Οδική ασφάλιση οχημάτων-
μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021».

Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την
απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-
μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021».

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»,  με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος (αντλία Νο 4) στο αντλιοστάσιο Υδάτων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).