Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προμήθεια λογισμικού Διαχείρισης Εγγράφων, Ψηφιακών Υπογραφών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια λογισμικού Διαχείρισης Εγγράφων, Ψηφιακών Υπογραφών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου»
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 570/19 (ΑΔΑ: Ω29ΚΟΚΠΛ-ΓΗΦ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια λογισμικού Διαχείρισης Εγγράφων, Ψηφιακών Υπογραφών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου», προϋπολογισμού 8.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019-2020

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της μελέτης για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019-2020», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολική προμήθειας 40.495,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Μίσθωση Μηχανημάτων για την συντήρηση και λειτουργία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή της γενικής υπηρεσίας «Μίσθωση Μηχανημάτων για την συντήρηση και λειτουργία δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου».

Μίσθωση Μηχανημάτων για την συντήρηση και λειτουργία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Μανταμάδου

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή της γενικής υπηρεσίας «Μίσθωση Μηχανημάτων για την συντήρηση και λειτουργία δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Μανταμάδου».