Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας των αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης και των γεωτρήσεων όλων των Δ.Ε. Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή  προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας των αντλιοστασίων ύδρευσης-αποχέτευσης και των γεωτρήσεων όλων των Δ.Ε. Λέσβου»

"Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Λέσβου''.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.