Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προκήρυξη (28 Νοεμβρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΛΕΣΒΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 59.765,04 € (πλέον Φ.Π.Α.24%)