Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προμήθεια αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας:
"Προμήθεια αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.", εκτιμώμενης αξίας 25.000,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 17% )"

Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων Δ.Ε.Υ.Α.Λ.", εκτιμώμενης αξίας 200.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17% )"

Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και ΢υντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Καλλονής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και ΢υντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Καλλονής», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ερεσού-Αντίσσης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και ΢υντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ερεσού- Αντίσσης», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.