Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Υποστήριξη της ΔΕΥΑΛ στην εναρμόνιση της λειτουργίας της στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υποστήριξη της ΔΕΥΑΛ στην εναρμόνιση της λειτουργίας της στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής

Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Μανταμάδου, Κάπης, Κλειούς, Πελόπης Δ.Ε. Μανταμάδου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
"Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Μανταμάδου, Κάπης, Κλειούς, Πελόπης Δ.Ε. Μανταμάδου", εκτιμώμενης αξίας 3.300.000 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 17% )"

Σύστημα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Πολιχνίτου έως Ε.Ε.Λ

"Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Σύστημα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Πολιχνίτου έως Ε.Ε.Λ., εκτιμώμενης αξίας 3.800.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.)"

Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων δικτύων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες εκτός Μυτιλήνης και Λουτροπόλεως Θερμής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων δικτύων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες εκτός Μυτιλήνης και Λουτροπόλεως Θερμής», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Ορθή Επανάληψη: Προμήθεια εξοπλισμού & εγκατάσταση του στο ανλτιοστάσιο ύδρευσης Ακριάρι "ΡΧΑ" Πλωμαρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απαευθείας ανάθεση της προμήθειας "Προμήθεια εξοπλισμού & εγκατάσταση του στο ανλτιοστάσιο ύδρευσης Ακριάρι ή "ΡΧΑ" Πλωμαρίου, με βάση την πλέον συμφέρουσα απο οοικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.