Καθημερινές Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της γενικής υπηρεσίας "Διενέργεια οικονομικού ελέγχου της ΔΕΥΑΛ για τη διαχειριστική περίοδο χρήσης 2018 από Ορκωτούς Ελεγκτές"

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 144/18 (ΑΔΑ 6ΤΡΙΟΚΠΛ-3ΡΙ ) αποφάσισε την  απευθείας ανάθεση της παροχής γενικής υπηρεσίας υπό τον τίτλο "Διενέργεια οικονομικού ελέγχου της ΔΕΥΑΛ για τη διαχειριστική περίοδο χρήσης 2018 από Ορκωτούς Ελεγκτές" προϋπολογισμού 6.800,00€ χωρίς ΦΠΑ