Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Ορθή Επανάληψη: Προμήθεια εξοπλισμού & εγκατάσταση του στο ανλτιοστάσιο ύδρευσης Ακριάρι "ΡΧΑ" Πλωμαρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απαευθείας ανάθεση της προμήθειας "Προμήθεια εξοπλισμού & εγκατάσταση του στο ανλτιοστάσιο ύδρευσης Ακριάρι ή "ΡΧΑ" Πλωμαρίου, με βάση την πλέον συμφέρουσα απο οοικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Προμήθεια εξοπλισμού & εγκατάσταση του στο ανλτιοστάσιο ύδρευσης Ακριάρι "ΡΧΑ" Πλωμαρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απαευθείας ανάθεση της προμήθειας "Προμήθεια εξοπλισμού & εγκατάσταση του στο ανλτιοστάσιο ύδρευσης Ακριάρι ή "ΡΧΑ" Πλωμαρίου

Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας "Προμήθεια υδρομέτων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Καλλονής" με βάση την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Προυπολογισμός 20.000,00€ + ΦΠΑ

Σύνδεση νέας γεώτρησης Αγ. Μαρίνας με εξωτερικό δίκτυο Αγ. Μαρίνας - Ταξιαρχών Πόλης Μυτιλήνης

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου. Εκτιμώμενης αξίας 141.025,64 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17% )

Εφοδιασμός Νέου Συνεργείου ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για «Εφοδιασμός Νέου Συνεργείου ΔΕΥΑΛ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.