Καθημερινές Προμήθειες

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την την παροχή της γενικής υπηρεσίας: «Καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων ακαθάρτων και αποφράξεις των αποχετευτικών δικτύων».

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής γενικής υπηρεσίας