Καθημερινές Προμήθειες

Σύνδεση νέας γεώτρησης Αγ. Μαρίνας με εξωτερικό δίκτυο Αγ. Μαρίνας - Ταξιαρχών Πόλης Μυτιλήνης

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου

Εκτιμώμενης αξίας 141.025,64 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 17% )