Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας "Προμήθεια υδρομέτων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Καλλονής" με βάση την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Προυπολογισμός 20.000,00€ + ΦΠΑ