Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες Δημοτικής Ενότητας Γέρας

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες Δημοτικής Ενότητας Γέρας», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού,

Διακήρυξη - "Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Αγ. Παρασκευής Ν.Λέσβου"

Διακηρύξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος Η/Μ εξοπλισμού

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της γενικής υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού σε όλες τις δημοτικές ενότητες Λέσβου , εκτός από Μυτιλήνης , Λουτρόπολης Θερμής και Ευεργέτουλα», με βάση την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Προκήρυξη (18 Δεκεμβρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Μελετών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ