Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες Δημοτικής Ενότητας Γέρας

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες Δημοτικής Ενότητας Γέρας», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.