Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.