Καθημερινές Προμήθειες

Εφοδιασμός Νέου Συνεργείου ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για «Εφοδιασμός Νέου Συνεργείου ΔΕΥΑΛ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.