Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση αγωγού όμβριων στην Πτερούντα»,

με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες και συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην Καλλονή», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.