Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ 2018

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια "Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2018", εκτιμώμενης αξίας 57.600,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 17%).