Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

Λειτουργία και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ερεσού - Αντίσσης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ερεσού - Αντίσσης», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Ορθή επανάληψη: Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης στην Τοπική Κοινότητα Σιγρίου»

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης στην Τοπική Κοινότητα Σιγρίου».

Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης στην Τοπική Κοινότητα Σιγρίου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης στην Τοπική Κοινότητα Σιγρίου».

Λειτουργία & Συντήρηση Απομακρυσμένων ΕΕΛ του Δήμου Λέσβου

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής ανοδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: "Λειτουργία & Συντήρηση Απομακρυσμένων ΕΕΛ του Δήμου Λέσβου", με προϋπολογισμό εργασιών 439.200,00€ (χωρίς το ΦΠΑ).

Μίσθωση βυτιοφόρου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας "Μίσθωση βυτιοφόρου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου" με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.
 

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: Μείωση παραγωγής ιλύος της Ε.Ε.Λ. Δήμου Λέσβου

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής ανοδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: "Μείωση παραγωγής ιλύος της Ε.Ε.Λ. Δήμου Λέσβου", με προϋπολογισμό εργασιών 179.160,00€ (χωρίς το ΦΠΑ).