Καθημερινές Προμήθειες

Υποστήριξη της ΔΕΥΑΛ στην εναρμόνιση της λειτουργίας της στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υποστήριξη της ΔΕΥΑΛ στην εναρμόνιση της λειτουργίας της στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής