Καθημερινές Προμήθειες

Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Μανταμάδου, Κάπης, Κλειούς, Πελόπης Δ.Ε. Μανταμάδου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
"Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισμών Μανταμάδου, Κάπης, Κλειούς, Πελόπης Δ.Ε. Μανταμάδου", εκτιμώμενης αξίας 3.300.000 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 17% )"