Καθημερινές Προμήθειες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην Καλλονή», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.