Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις πριν τις 08 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (08 Ιανουαρίου 2018)

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος της ΔΕΥΑΛ, για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της γενικής υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού σε όλες τις δημοτικές ενότητες Λέσβου, εκτός από Μυτιλήνης ,Λουτρόπολης Θερμής και Ευεργέτουλα», με βάση την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Μετάβαση στο κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μετάβαση στο κείμενο της Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ

Μετάβαση στην Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μετάβαση στην Τεχνική Έκθεση

Μετάβαση στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

 

Προκήρυξη (21 Δεκεμβρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες πάνω στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα για το Νομό Λέσβου (Τμήμα Εμπορίου) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την προμήθεια των υγρών καυσίμων ανά είδος για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της μελέτης για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2017- 2018», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολική προμήθειας 59.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Μετάβαση στο κείμενο της Προκήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της Διακήρυξης

Μετάβαση στα Τεύχη της Μελέτης

Μετάβαση στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για Μυτιλήνη- (σε επεξεργάσιμη μορφή)

Μετάβαση στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για Καλλονή- (σε επεξεργάσιμη μορφή)

Μετάβαση στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για Πέτρα- (σε επεξεργάσιμη μορφή)

Μετάβαση στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για Αγ. Παρασκευή- (σε επεξεργάσιμη μορφή)

Μετάβαση στο έγγραφο ΤΕΥΔ - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

 

Προκήρυξη (18 Δεκεμβρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Μελετών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, εκτιμώμενης αξίας 40.117,40 € (πλέον Φ.Π.Α.24%).

Μετάβαση στο κείμενο της Διακήρυξης

Μετάβαση στην Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μετάβαση στο Φάκελο Σύμβασης

Μετάβαση στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

Μετάβαση στο έγγραφο ΤΕΥΔ - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

 

Προκήρυξη (28 Νοεμβρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΛΕΣΒΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 59.765,04 € (πλέον Φ.Π.Α.24%)

Μετάβαση στο κείμενο της Διακήρυξης

Μετάβαση στην Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μετάβαση στο Φάκελο Σύμβασης

Μετάβαση στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

Μετάβαση στο έγγραφο ΤΕΥΔ - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

 

Προκήρυξη (17 Οκτωβρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή ανοδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας:"Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στην Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου", με προϋπολογισμό εργασιών 59.880,00€ (χωρίς το ΦΠΑ).

Μετάβαση στο κείμενο της Διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της Περίληψης

Μετάβαση στην Τεχνική Έκθεση

Μετάβαση στην Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μετάβαση στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό

Μετάβαση στο Τιμολόγιο

Μετάβαση στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

Μετάβαση στο έγγραφο ΤΕΥΔ - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

 

Προκήρυξη (06 Οκτωβρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή ανοδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας:"Μείωση παραγωγής ιλύος της Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης, Μήθυμνας, Ευεργέτουλα Πλωμαρίου, Λουτρών", με προϋπολογισμό εργασιών 160.000,00€ (χωρίς το ΦΠΑ).

Μετάβαση στο κείμενο της Διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της Προκήρυξης

Μετάβαση στην Τεχνική Έκθεση

Μετάβαση στις Τεχνικές Προδιαγραφές

Μετάβαση στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό

Μετάβαση στην Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μετάβαση στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

Μετάβαση στο έγγραφο ΤΕΥΔ - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

 

Προκήρυξη (03 Οκτωβρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης, με προϋπολογισμό εργασιών 3.550.000,00 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ).

Μετάβαση στο κείμενο της Διακήρυξης

Μετάβαση στο Έντυπο Προσφοράς

Μετάβαση στο έντυπο ΤΕΥΔ - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

Μετάβαση στο ΤΕΥΧΟΣ 1 - Τεχνική Έκθεση

Μετάβαση στο ΤΕΥΧΟΣ 2 - Προμέτρηση

Μετάβαση στο ΤΕΥΧΟΣ 3 - Τιμολόγιο

Μετάβαση στο ΤΕΥΧΟΣ 4 - Προϋπολογισμό

Μετάβαση στο ΤΕΥΧΟΣ 5 - Ανάλυση Τιμών

Μετάβαση στο ΤΕΥΧΟΣ 6 - Τεχνικές Προδιαγραφές

Μετάβαση στο ΤΕΥΧΟΣ 7 - Τεχνική Περιγραφή

Μετάβαση στο ΤΕΥΧΟΣ 8 - Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μετάβαση στο ΤΕΥΧΟΣ 9 - ΦΑΥ

Μετάβαση στη θεώρηση του ΦΑΥ

Μετάβαση στο ΤΕΥΧΟΣ 10 - ΣΑΥ

Μετάβαση στη θεώρηση του ΣΑΥ

 

ΣΧΕΔΙΑ

Μετάβαση στην Οριζοντιογραφία Χαμηλής Μεσαίας Ζώνης 1-1

Μετάβαση στην Οριζοντιογραφία Χαμηλής Μεσαίας Ζώνης 1-1 - ΘΕΩΡΗΣΗ

Μετάβαση στην Οριζοντιογραφία Νότιας Ζώνης - Ζώνης Κ. Χάλικα 1-2

Μετάβαση στην Οριζοντιογραφία Νότιας Ζώνης - Ζώνης Κ. Χάλικα 1-2 - ΘΕΩΡΗΣΗ

Μετάβαση στην Οριζοντιογραφία Ζώνης Κρατήγου 1-3

Μετάβαση στην Οριζοντιογραφία Ζώνης Κρατήγου 1-3 - ΘΕΩΡΗΣΗ

Μετάβαση στην Οριζοντιογραφία τμήματος Ζώνης Λιμένα 1-4

Μετάβαση στην Οριζοντιογραφία τμήματος Ζώνης Λιμένα 1-4 - ΘΕΩΡΗΣΗ

Μετάβαση στη Μηκοτομή Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Ομβρίων 2Α

Μετάβαση στη Μηκοτομή Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Ομβρίων 2Α - ΘΕΩΡΗΣΗ

Μετάβαση στη Μηκοτομή τμήματος Ζώνης Λιμένα 2Υ

Μετάβαση στη Μηκοτομή τμήματος Ζώνης Λιμένα 2Υ - ΘΕΩΡΗΣΗ

Μετάβαση στις Τυπικές Διατομές Α 3-1a

Μετάβαση στις Τυπικές Διατομές Α 3-1a- ΘΕΩΡΗΣΗ

Μετάβαση στις Τυπικές Διατομές Β 3-1b

Μετάβαση στις Τυπικές Διατομές Β - ΘΕΩΡΗΣΗ 3-1b

Μετάβαση στα Φρεάτια Ύδρευσης 3-2

Μετάβαση στα Φρεάτια Ύδρευσης 3-2 - ΘΕΩΡΗΣΗ

Μετάβαση στα Σώματα Αγκύρωσης 3-3

Μετάβαση στα Σώματα Αγκύρωσης 3-3 - ΘΕΩΡΗΣΗ

Μετάβαση στο Υδροστόμιο Πυρόσβεσης 3-4

Μετάβαση στο Υδροστόμιο Πυρόσβεσης 3-4 - ΘΕΩΡΗΣΗ

Μετάβαση στα Φρεάτια Αποχέτευσης 3-5

Μετάβαση στα Φρεάτια Αποχέτευσης 3-5 - ΘΕΩΡΗΣΗ

Μετάβαση στα Φρεάτια Υδροσυλλογής 3-6

Μετάβαση στα Φρεάτια Υδροσυλλογής 3-6 - ΘΕΩΡΗΣΗ

 

Προκήρυξη (22 Αυγούστου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά μηχάνημα-όχημα , μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της μελέτης της μελέτης για την "Μίσθωση μηχανημάτων-οχημάτων για τις ανάγκες συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ", ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής αξίας 59.950,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Μετάβαση στο κείμενο της Προκήρυξης

Κατεβάστε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή

Κατεβάστε το έγγραφο ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

 

Προκήρυξη (13 Ιουνίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες της , μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της μελέτης για την "Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ", ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 54.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Μετάβαση στο κείμενο της Προκήρυξης

Κατεβάστε το Φύλλο Συμμόρφωσης σε επεξεργάσιμη μορφή

Κατεβάστε το έγγραφο ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

 

Προκήρυξη (03 Ιουνίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή ανοδόχου για την κατασκευή του έργου:"Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες Πέτρας, Καλλονής, Μήθυμνας, Αγίας Παρασκευής και Μανταμάδου", με προϋπολογισμό εργασιών 59.000,00 € (με αναθεώρηση και χωρίς το ΦΠΑ).

Μετάβαση στο κείμενο της Διακήρυξης

Μετάβαση στο Τιμολόγιο

Μετάβαση στην Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μετάβαση στις Τεχνικές Προδιαγραφές

Μετάβαση στην Τεχνική Έκθεση

Μετάβαση στον Προϋπολογισμό

Μετάβαση στην Ανάλυση Τιμών

Μετάβαση στο ΣΑΥ

Μετάβαση στο ΦΑΥ

Μετάβαση στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

Μετάβαση στο έγγραφο ΤΕΥΔ - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

 

Προκήρυξη (02 Ιουνίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογή ανοδόχου για την κατασκευή του έργου:"Κατασκευή ωθητικού αντλιοστασίου ύδρευσης στη θέση Αη Γιώργης Θερμής", με προϋπολογισμό εργασιών 140.000,00 € (με αναθεώρηση και χωρίς το ΦΠΑ).

Μετάβαση στο κείμενο της Διακήρυξης

Μετάβαση στο Τιμολόγιο

Μετάβαση στην Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μετάβαση στις Τεχνικές Προδιαγραφές

Μετάβαση στην Τεχνική Περιγραφή

Μετάβαση στον Προϋπολογισμό

Μετάβαση στην Ανάλυση Τιμών

Μετάβαση στην Προμέτρηση

Μετάβαση στην ΗΜ Μελέτη

Μετάβαση στο ΣΑΥ

Μετάβαση στο ΦΑΥ

Μετάβαση στην Τυπική Διατομή

Μετάβαση στο ΗΜ

Μετάβαση στην οριζοντιογραφία

Μετάβαση στα Στατικά

Μετάβαση στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

Μετάβαση στο έγγραφο ΤΕΥΔ - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

 

Επαναπροκήρυξη (17 Μαΐου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή της υπηρεσίας «Καταμετρήσεις υδρομέτρων στις Δημοτικές Ενότητες Καλλονής, Αγιάσου και Αγίας Παρασκευής», μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της μελέτης ενδεικτικού προϋπολογισμού: 59.906,00 € χωρίς Φ.Π.Α. για παροχή υπηρεσίας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών.

Μετάβαση στο κείμενο της Προκήρυξης

Κατεβάστε το έγγραφο ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

 

Προκήρυξη (20 Απριλίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια "Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης Δημοτικών Ενοτήτων Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερμής", μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της μελέτης ενδεικτικού προϋπολογισμού: 58.804,18 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Μετάβαση στο κείμενο της Προκήρυξης

Κατεβάστε το έγγραφο ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

 

Προκήρυξη (18 Απριλίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΥΡΝΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ", εκτιμώμενης αξίας 5.239.316,03 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α)τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147) και β) τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Μετάβαση στο κείμενο της Διακήρυξης

Μετάβαση στον Προϋπολογισμό

Μετάβαση στο Τιμολόγιο - Ορθή Επανάληψη

Μετάβαση στην Ανάλυση Τιμών - Ορθή Επανάληψη

Μετάβαση στην Συγγραφή Υποχρεώσεων

Μετάβαση στις Τεχνικές Προδιαγραφές

Μετάβαση στην Τεχνική Περιγραφή

Μετάβαση στην Τεχνική Έκθεση

Μετάβαση στους Στατικούς Υπολογισμούς

Μετάβαση στην Προμέτρηση

Μετάβαση στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Μετάβαση στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Μετάβαση στο ΕΕΕΣ

Μετάβαση στο ΕΕΕΣ - (σε επεξεργάσιμη μορφή)

Μετάβαση στο ΣΑΥ

Μετάβαση στο ΦΑΥ

 

ΣΧΕΔΙΑ

Μετάβαση στην οριζοντιογραφία ομβρίων

Μετάβαση στη μηκοτομή ομβρίων

Μετάβαση στη μηκοτομή αποχέτευσης

Μετάβαση στις τυπικές διατομές ορυγμάτων

Μετάβαση στα φρέτια υδροσυλλογής

Μετάβαση στα φρεάτια αποχέτευσης

Μετάβαση στα φρεάτια συσκευών ελέγχου ασφαλείας

Μετάβαση στα σώματα αγκύρωσης

Μετάβαση στο υδροστόμιο πυρόσβεσης

Μετάβαση στον αναβαθμό ρέμματος Λαγκάδας

Μετάβαση στο στατικό αγωγού ομβρίων

 

Μετάβαση σε ερώτηση σχετική με την Προκήρυξη, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απάντηση της ΔΕΥΑΛ

 

Μετάβαση σε ερώτηση σχετική με την Προκήρυξη, συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες απάντησεις της ΔΕΥΑΛ

έγγραφο 1ης απάντησης

έγγραφο 1ης απάντησης

 

Προκήρυξη (07 Απριλίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες τις ΔΕΥΑΛ 2017, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της μελέτης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες τις ΔΕΥΑΛ 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 7.550,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Μετάβαση στο κείμενο της Επαναπροκήρυξης

 

Προκήρυξη (07 Απριλίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«Άμεση αποκατάσταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων ακαθάρτων της Μήθυμνας του Δήμου Λέσβου» εκτιμώμενης αξίας 170.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδό- χου κατασκευής του ως άνω έργου.

Μετάβαση στο κείμενο της Προκήρυξης

Κατεβάστε το έγγραφο ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μετάβαση στο τεύχος ΣΑΥ

Μετάβαση στο τεύχος ΦΑΥ

 

Μετάβαση σε ερώτηση σχετική με το Διαγωνισμό, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απάντηση της ΔΕΥΑΛ

 

Προκήρυξη (06 Απριλίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Προμήθεια σελλών ταχείας επισκευής για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ », μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της μελέτης ενδεικτικού προϋπολογισμού: 58.980,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Μετάβαση στο κείμενο της Προκήρυξης

Κατεβάστε το έγγραφο ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

 

Προκήρυξη (31 Μαρτίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή της υπηρεσίας «Καταμετρήσεις υδρομέτρων στις Δημοτικές Ενότητες Καλλονής, Αγιάσου και Αγίας Παρασκευής», μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της μελέτης ενδεικτικού προϋπολογισμού: 59.906,00 € χωρίς Φ.Π.Α. για παροχή υπηρεσίας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών.

Μετάβαση στο κείμενο της Προκήρυξης

Κατεβάστε το έγγραφο ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

 

Προκήρυξη (28 Μαρτίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια "Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τη χλωρίωση του πόσιμου νερού δεξαμενών-γεωτρήσεων και του επεξεργασμένου λύματος των ΕΕΛ ΔΕΥΑΛ", μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της μελέτης ενδεικτικού προϋπολογισμού: 57.600,00 € χωρίς ΦΠΑ για την προμήθεια εκατόν ογδόντα χιλιάδων κιλών (180.000)υποχλωριώδους νατρίου.

Μετάβαση στο κείμενο της Προκήρυξης

Κατεβάστε το έγγραφο ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

 

Ορθή Επανάληψη Προκήρυξης (27 Μαρτίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει την με ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την παροχή της γενικής υπηρεσίας: Λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ερεσού – Αντίσσης, εκτιμώμενης αξίας 59.880,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Μετάβαση στην περίληψη της Προκήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της Προκήρυξης

Μετάβαση στα τεύχη ΜΕΛ Ερεσού

Μετάβαση στο έγγραφο ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (17 Μαρτίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη µε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«Αποκαταστάσεις τοµών οδοστρωµάτων δικτύων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτρόπολης Θερµής», µε προϋπολογισµό εργασιών 90.000,00 € (µε αναθεώρηση και χωρίς το Φ.Π.Α.).

Μετάβαση στο κείμενο της Προκήρυξης

Κατεβάστε το έγγραφο ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

 

Προκήρυξη (09 Μαρτίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ 2017 ,μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ", ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 7.550,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Μετάβαση στο κείμενο της Προκήρυξης

 

Προκήρυξη (08 Μαρτίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:ΣΥΝ∆ΕΣΗ ∆ΥΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΥ ΓΕΡΑΣ εκτιμώμενης αξίας 113.675,21 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Μετάβαση στο κείμενο της Προκήρυξης

Κατεβάστε το έγγραφο ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή

Μετάβαση στο έγγραφο ΣΑΥ

Μετάβαση στο έγγραφο ΦΑΥ

 

Προκήρυξη (16 Φεβρουαρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ ενέκρινε την διαδικασία δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού της Εργασίας και προς τούτο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για ένα (1) έτος με ένα (1) ιατρό για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας για την επιχείρηση.

Μετάβαση στο κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Αναβολή Διαγωνισμού (26 Ιανουαρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει για την ματαίωση του διαγωνισμού «Καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων ακαθάρτων και αποφράξεις αποχετευτικών δικτύων».

Μετάβαση στο κείμενο της ματαίωσης

 

Αναβολή Διαγωνισμού (20 Ιανουαρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει για την αναβολή του διαγωνισμού της 24-1-2017 «Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.».

Μετάβαση στο κείμενο της αναβολής

 

Προκήρυξη (16 Ιανουαρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, της µελέτης «Καθαρισµός φρεατίων αντλιοστασίων ακαθάρτων και αποφράξεις των αποχετευτικών δικτύων», ενδεικτικού προϋπολογισµού 37.455,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Μετάβαση στη διακήρυξη

 

Προκήρυξη (13 Ιανουαρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή της υπηρεσίας "Χωματουργικές εργασίες ύδρευσης-αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου", ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 18.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Μετάβαση στη διακήρυξη

 

Προκήρυξη (13 Ιανουαρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή της υπηρεσίας "Χωματουργικές εργασίες ύδρευσης-αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Καλλονής", ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 18.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Μετάβαση στη διακήρυξη

 

Προκήρυξη (09 Ιανουαρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, της μελέτης για την "Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ", ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 54.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Μετάβαση στη διακήρυξη

Μετάβαση σε κείμενο διευκρινήσεων της παρούσης

 

Προκήρυξη (03 Ιανουαρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, της μελέτης για την "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ", ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 4.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Μετάβαση στη διακήρυξη

 

Προκήρυξη (03 Ιανουαρίου 2017)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, της μελέτης για την "Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου", ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 14.315,39 € χωρίς Φ.Π.Α.

Μετάβαση στη διακήρυξη

 

Προκήρυξη (22 Νοεμβρίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, της µελέτης «Καθαρισµός φρεατίων αντλιοστασίων ακαθάρτων και αποφράξεις των αποχετευτικών δικτύων», ενδεικτικού προϋπολογισµού 37.455,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Μετάβαση στη διακήρυξη

 

Προκήρυξη (01 Νοεμβρίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά µηχάνηµα-όχηµα, της µελέτης για τη «Μίσθωση µηχανηµάτων-οχηµάτων για τις ανάγκες συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης της ∆ΕΥΑΛ», ενδεικτικού προϋπολογισµού συνολική προµήθειας 19.996,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Μετάβαση στη διακήρυξη

 

Προκήρυξη (20 Οκτωβρίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Εφαρµογή µεθόδου βιοενίσχυσης στην Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 42.500,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.

Μετάβαση στη διακήρυξη

 

Προκήρυξη (20 Οκτωβρίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Βενζίνη αµόλυβδη, Πετρέλαιο Κίνησης) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 43.150,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες µονάδες πάνω στη µέση τιµή λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίµου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρµόδιο φορέα για το Νοµό Λέσβου (Τµήµα Εµπορίου) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για την προµήθεια των υγρών καυσίµων ανά είδος για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.

Μετάβαση στη διακήρυξη

 

Προκήρυξη (25 Αυγούστου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της προμήθειας, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού ΔΕΥΑΛ», ενδεικτικού προϋπολογισμού της συνολικής προμήθειας 5.161,20 € χωρίς τον Φ.Π.Α.. Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 136/16, απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΛ.

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (21 Ιουλίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της προμήθειας, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της αποθήκης της ΔΕΥΑΛ», ενδεικτικού προϋπολογισμού της συνολικής προμήθειας 4.426,16 € χωρίς τον Φ.Π.Α..

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (14 Ιουλίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες Πλωμαρίου, Αγιάσου, Γέρας και Ευεργέτουλα» με προϋπολογισμό 31.600,00 € (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στον προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μετάβαση στον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)

Μετάβαση στο Σχέδιο Ασφάλειας μελέτης και Υγείας (Σ.Α.Υ.)

 

Προκήρυξη (14 Ιουλίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες Πέτρας, Καλλονής, Μήθυμνας και Αγίας Παρασκευής» με προϋπολογισμό 35.000,00 € (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στον προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μετάβαση στον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)

Μετάβαση στο Σχέδιο Ασφάλειας μελέτης και Υγείας (Σ.Α.Υ.)

 

Προκήρυξη (12 Ιουλίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της προμήθειας, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης», ενδεικτικού προϋπολογισμού της συνολικής προμήθειας 59.500,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α..

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο ΝΕΟ έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (12 Ιουλίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων δικτύων στις Δημοτικές Ενότητες Ερεσού - Αντίσσης» με προϋπολογισμό 16.800,00 € (χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στον προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μετάβαση στον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)

Μετάβαση στο Σχέδιο Ασφάλειας μελέτης και Υγείας (Σ.Α.Υ.)

 

Προκήρυξη (17 Ιουνίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της προμήθειας, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης», ενδεικτικού προϋπολογισμού της συνολικής προμήθειας 59.500,00 € χωρίς τον ΦΠΑ.

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (28 Μαϊου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτροπόλεως Θερμής» με προϋπολογισμό 34.840,50 € (χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (18 Μαϊου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη συνολική τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου 3-5 τόνων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έτους 2016 » με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στο τιμολόγιο εργασιών

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (19 Απριλίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίου ΥΔΑΤΑ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολική προμήθειας 50.923,44 € πλέον Φ.Π.Α.

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στο τιμολόγιο & τον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (12 Απριλίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή ανά μηχάνημα – όχημα για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έτους 2016» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 37.240,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στο τιμολόγιο

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (08 Απριλίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Μίσθωση φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά λυματολάσπης» με προϋπολογισμό 52.500,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στο τιμολόγιο

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Συμπλήρωση Προκήρυξης (06 Απριλίου 2016)

Φύλλο συμμόρφωσης από τη ΔΕΥΑΛ, που αφορά στην προκήρυξη «Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης».

Μετάβαση στο κείμενο

 

Προκήρυξη (21 Μαρτίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της προμήθειας, -μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης- για την «Προμήθεια εξοπλισμού χλωρίωσης», προϋπολογισμού 57.500,00 €, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στο τιμολόγιο & τον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (17 Μαρτίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια Υδρομέτρων για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Μυτιλήνης και Καλλονής, έτους 2016» , ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 67.280,00 € με τον Φ.Π.Α..

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (24 Φεβρουαρίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΝΑΣ Φ.300» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 6.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (19 Ιανουαρίου 2016)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια πολυηλεκτρολύτη για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 12.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (03 Δεκεμβρίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων στη Φοιτητική Κατοικία στη Μυτιλήνη» με προϋπολογισμό εργασιών 18.206,62 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στην προμέτρηση εργασιών

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (16 Νοεμβρίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ ενδιαφέρεται να προσλάβει Ιατρό Εργασίας και προς τούτο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για ένα (1) έτος με ένα (1) ιατρό για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας για την επιχείρηση.

Μετάβαση στο κείμενο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Προκήρυξη (29 Οκτωβρίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στο στρατόπεδο Παραδέλλη» με προϋπολογισμό εργασιών 15.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (MSF).

Μετάβαση στην ανακοίνωση της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στo τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (14 Οκτωβρίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά στην «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για την χλωρίωση του πόσιμου νερού δεξαμενών-γεωτρήσεων & του επεξεργασμένου λύματος των Ε.Ε.Λ ΔΕΥΑΛ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 44.800.00 ευρώ (χωρίς τον Φ.Π.Α.), για την προμήθεια 140.000,00 χγρ. υποχλωριώδους νατρίου.

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (08 Οκτωβρίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Κατασκευή επειγουσών εργασιών ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕΥΑΛ» με προϋπολογισμό εργασιών 22.597,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (30 Σεπτεμβρίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας : «Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών ΔΕΥΑΛ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 380.800,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μετάβαση στο πρότυπο λογαριασμού

 

Προκήρυξη (16 Σεπτεμβρίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος καυσίμου, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες πάνω στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα για το Νομό Λέσβου (Τμήμα Εμπορίου) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την προμήθεια υγρών καυσίμων. Η προμήθεια υπό τον τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ έτους 2015 », ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 35.000.00 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α.

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στον προϋπολογισμό

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (05 Αυγούστου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ επανα-προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Μακρύ Γιαλού (Καραπαναγιώτη – Σκαμανδρίου)» με προϋπολογισμό εργασιών 70.773,15 € (με αναθεώρηση και χωρίς το Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στον προϋπολογισμό

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στην προμέτρηση εργασιών

Μετάβαση στον 1ο επιμετρητικό πίνακα

Μετάβαση στο 2ο επιμετρητικό πίνακα

Μετάβαση στον 3ο επιμετρητικό πίνακα

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (04 Αυγούστου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της προμήθειας, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την «Προμήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής προμήθειας 35.844,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (03 Αυγούστου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Άμεσες παρεμβάσεις στα αντλιοστάσια ακαθάρτων της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου» με προϋπολογισμό εργασιών 30.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην ανακοίνωση της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στον προϋπολογισμό

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (28 Ιουλίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Μαρίνας».

Μετάβαση στην ανακοίνωση της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στον προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (24 Ιουλίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου στην ευρύτερη περιοχή Παμφίλων – Πύργοι Θερμής» με προϋπολογισμό εργασιών 59.998,37 € (με αναθεώρηση και χωρίς το Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στον προϋπολογισμό

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στην προμέτρηση εργασιών

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (10 Ιουλίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Μετάβαση στην ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Μετάβαση στο Παράρτημα της ανακοίνωσης ΣΟΧ

 

Προκήρυξη (26 Ιουνίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου στην ευρύτερη περιοχή Παμφίλων – Πύργοι Θερμής» με προϋπολογισμό εργασιών 59.998,37 € (με αναθεώρηση και χωρίς το Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στον προϋπολογισμό

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στην προμέτρηση εργασιών

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (18 Ιουνίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Μακρύ Γιαλού (Καραπαναγιώτη – Σκαμανδρίου)» με προϋπολογισμό εργασιών 70.773,15 € (με αναθεώρηση και χωρίς το Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στον προϋπολογισμό

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στην προμέτρηση εργασιών

Μετάβαση στον 1ο επιμετρητικό πίνακα

Μετάβαση στο 2ο επιμετρητικό πίνακα

Μετάβαση στον 3ο επιμετρητικό πίνακα

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (10 Ιουνίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων ΔΕΥΑΛ στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Λουτροπόλεως Θερμής».

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στον προϋπολογισμό

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

 

Προκήρυξη (10 Ιουνίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Μαρίνας».

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στον προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (03 Ιουνίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή ανά μηχάνημα – όχημα για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.» με προϋπολογισμό 50.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική περιγραφή

Μετάβαση στον προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (27 Μαίου 2015)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της προμήθειας, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολική προμήθειας 69.600,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στον προϋπολογισμό εργασιών

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (26 Μαίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης– αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παρασκευής» με προϋπολογισμό 19.888,04 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση & προδιαγραφές

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στον προϋπολογισμό εργασιών

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στο περιγραφικό τιμολόγιο

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (26 Μαίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης– αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Μήθυμνας» με προϋπολογισμό 52.966,25 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση & προδιαγραφές

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στον προϋπολογισμό εργασιών

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στο περιγραφικό τιμολόγιο

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (12 Μαίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Αγιάσου» με προϋπολογισμό 52.927,08 € (χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση & προδιαγραφές

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στον προϋπολογισμό εργασιών

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στο περιγραφικό τιμολόγιο

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (08 Μαίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από-χέτευσης και παροχής υδροδότησης του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης υπηκό-ων τρίτων χωρών προς επιστροφή και του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στο στρατόπεδο Παραδέλλη στη θέση Πουριά – Μαρμαρά – Μόρια Μυτιλήνης» με προϋπολογισμό 59.936,40 € (χωρίς το Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στην προμέτρηση εργασιών

Μετάβαση στον πίνακα προμετρήσεων

Μετάβαση στον προϋπολογισμό εργασιών

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στο περιγραφικό τιμολόγιο

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (30 Απριλίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευ-σης – αποχέτευσης στη δημοτική ενότητα Πέτρας» με προϋπολογισμό 53.500,00 € (με την αναθεώρηση, αλλά χωρίς το Φ.Π.Α.).

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στον προϋπολογισμό εργασιών

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στο περιγραφικό τιμολόγιο

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (29 Απριλίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευ-σης – αποχέτευσης στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου» με προϋπολογισμό 53.600,00 € (με την αναθεώρηση, αλλά χωρίς το Φ.Π.Α.).

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στον προϋπολογισμό εργασιών

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στο περιγραφικό τιμολόγιο

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (28 Απριλίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευ-σης – αποχέτευσης στη δημοτική ενότητα Πλωμαρίου» με προϋπολογισμό 53.400,00 € (με την αναθεώρηση, αλλά χωρίς το Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στον προϋπολογισμό εργασιών

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στο περιγραφικό τιμολόγιο

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (24 Απριλίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης στη δημοτική ενότητα Ερεσού - Αντίσσης» με προϋπολογισμό 53.600,00 € (με την αναθεώρηση, αλλά χωρίς το Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση & προδιαγραφές

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στον προϋπολογισμό εργασιών

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στο περιγραφικό τιμολόγιο

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (03 Απριλίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Λ».

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση & προδιαγραφές

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στον προϋπολογισμό εργασιών

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μετάβαση στην ανακοίνωση διευκρινήσεων

 

Προκήρυξη (31 Μαρτίου 2015)

Ορθή Επανάληψη - Νέα Ημερομηνία

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης στη δημοτική ενότητα Καλλονής».

Μετάβαση στην ανακοίνωση της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στο περιγραφικό τιμολόγιο

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στον προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (27 Μαρτίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της προμήθειας, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για την Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα».

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (14 Ιανουαρίου 2015)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, επί του συνόλου της προμήθειας, - μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης – για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ».

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (23 Δεκεμβρίου 2014)

 

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Υδραυλικές εργασίες σύνδεσης νέας δεξαμενής Αλυφαντών και αποχέτευσης στην περιοχή Επάνω Σκάλας» με προϋπολογισμό 10.245,36 € (χωρίς το Φ.Π.Α.) Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων.

Μετάβαση στην ανακοίνωση της διακήρυξης

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στον προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

Προκήρυξη (10 Δεκεμβρίου 2014)

Η ΔΕΥΑΛ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ΕΝΟΣ (1) ατόμου, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών που αφορούν τη ΔΕΥΑ Λέσβου (συμπεριλαμβάνονται και οι Δημοτικές Ενότητες) για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών και χρονική περίοδο 2 μηνών.

Μετάβαση στο κείμενο της προκήρυξης

 

Προκήρυξη (05 Δεκεμβρίου 2014)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της προμήθειας, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού χλωρίωσης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 57.674,12 ευρώ, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης & τον ενδεικτικό προϋπολογισμό

 

Προκήρυξη (21 Νοεμβρίου 2014)

Η ΔΕΥΑΛ, επαναπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της προμήθειας, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης «Προμήθεια Υδρομέτρων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολική προμήθειας 67.280,00 € με τον Φ.Π.Α

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

 

Προκήρυξη (20 Νοεμβρίου 2014)

Η ΔΕΥΑΛ εναπαπροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της προμήθειας, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων στο αντλιοστάσιο ΔΕΗ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολική προμήθειας 41.760,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων & τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

 

Προκήρυξη (4 Νοεμβρίου 2014)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της προμήθειας, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων στο αντλιοστάσιο ΔΕΗ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολική προμήθειας 41.760,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στα περιεχόμενα του φακέλου

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

 

Προκήρυξη (4 Νοεμβρίου 2014)

Η ΔΕΥΑΛ, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της προμήθειας, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης «Προμήθεια Υδρομέτρων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολική προμήθειας 68.440,00€ με τον Φ.Π.Α

Μετάβαση στο κείμενο της διακήρυξης

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

 

Προκήρυξη (16 Ιουλίου 2014)

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Κατασκευή έργων αποχέτευσης στο Κουμκό (Φάση Β΄)» με προϋπολογισμό 21.280,00 € (με Φ.Π.Α.)

Μετάβαση στην ανακοίνωση της διακήρυξης

Μετάβαση στη διακήρυξη

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση σον προϋπολογισμό εργασιών

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στην προμέτρηση εργασιών

 

Προκήρυξη (11 Ιουλίου 2014)

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΙ ΘΕΡΜΗΣ.

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στη διακήρυξη

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση σον προϋπολογισμό εργασιών

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)

Μετάβαση στην τεχνική προδιαγραφή (ΤΠ1)

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στην προμέτρηση εργασιών

 

Προκήρυξη (05 Ιουνίου 2014)

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας Υποχλωριώδους νατρίου 14,5% σε ενεργό χλώριο, θειώδους νατρίου, πολυηλεκτρολύτη και θειικού αργιλίου για α) την χλωρίωση του πόσιμου ύδατος της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, β) τη χλωρίωση του επεξεργασμένου λύματος των ΕΕΛ Μυτιλήνης και Λουτρών, γ) αναλώσιμα για την Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης, ενδεικτικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων (40.000) € χωρίς το Φ.Π.Α. 16%.

Μετάβαση στη διακήρυξη

Μετάβαση στην τεχνική περιγραφή

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στον προϋπολογισμό προσφοράς της Ομάδας Α

Μετάβαση στον προϋπολογισμό προσφοράς της Ομάδας Β

Μετάβαση στο τιμολόγιο προσφοράς της Ομάδας Α

Μετάβαση στο τιμολόγιο προσφοράς της Ομάδας Β

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

 

Προκήρυξη (21 Μαϊου 2014)

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια των ειδών ιματισμού και υπόδησης, με υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και υποβολή δειγμάτων.

Μετάβαση στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης

 

Προκήρυξη (15 Μαϊου 2014)

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΥΡΓΟΙ ΘΕΡΜΗΣ".

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στη διακήρυξη

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)

Μετάβαση στην τεχνική προδιαγραφή (ΤΠ1)

Μετάβαση στον προϋπολογισμό εργασιών

Μετάβαση στην προμέτρηση εργασιών

 

Προκήρυξη (15 Μαϊου 2014)

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία και με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας καυσίμων για τις ετήσιες ανάγκες των αυτοκινήτων και λοιπών μηχανημάτων της για το 2014, ενδεικτικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00€) χωρίς το Φ.Π.Α.

Μετάβαση στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στην τεχνική προδιαγραφή

Μετάβαση στο τιμολόγιο προσφοράς

 

Προκήρυξη (28 Απριλίου 2014)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού της Εργασίας και προς τούτο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για ένα (1) έτος με ένα (1) ιατρό για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας για την επιχείρηση.

Μετάβαση στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης

 

Προκήρυξη (25 Απριλίου 2014)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίου ΥΔΑΤΑ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολική προμήθειας 42.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στη διακήρυξη

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

 

Προκήρυξη (23 Απριλίου 2014)

Η ΔΕΥΑΛ διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ II (ΜΟΡΙΑΣ-ΛΑΡΣΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «36η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- ΚΑΛΛΟΝΗΣ».

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στη διακήρυξη

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)

Μετάβαση στην τεχνική προδιαγραφή (ΤΠ1)

Μετάβαση στον προϋπολογισμό εργασιών

Μετάβαση στην προμέτρηση εργασιών

Μετάβαση στον πίνακα χωματουργικών και σωληνώσεων

 

Προκήρυξη (17 Απριλίου 2014)

Η ΔΕΥΑΛ διακυρήσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών, - μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης – για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΙ (ΜΟΡΙΑΣ – ΛΑΡΣΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «36Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ».

Μετάβαση στη διακήρυξη

Μετάβαση στην περίληψη της διακήρυξης

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς Ομάδας Α

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς Ομάδας Β

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

 

Προκήρυξη (25 Οκτωβρίου 2013)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΛ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Μετάβαση στη διακήρυξη έργου

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στην τεχνική έκθεση

Μετάβαση στην προμέτρηση εργασιών

Μετάβαση στον προϋπολογισμό εργασιών

Μετάβαση στην ανάλυση τιμών

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Μετάβαση στο ΦΑΥ

Μετάβαση στο ΣΑΥ

 

Προκήρυξη (19 Σεπτεβρίου 2013)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία « Καθαρισμός αντλιοστασίων-αγωγών ακαθάρτων πρώην Δήμου Μυτιλήνης»

Μετάβαση στην περίληψη της προκήρυξης

Μετάβαση στην προκήρυξη

Μετάβαση στο τιμολόγιο μελέτης

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

 

Προκήρυξη (12 Αυγούστου 2012)

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ομβρίων στις οδούς Γεννηματά-Αρχοντίδη.

Μετάβαση στην προκήρυξη

 

Προκήρυξη (7 Σεπτεμβρίου 2011)

Προκήρυξη για την πρόσληψη 11 ατόμων προσωπικού, με διμηνιαία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της επιχείρησης.

Μετάβαση στην προκήρυξη

 

Προκήρυξη (17 Νοεμβρίου 2010)

Η ΔΕΥΑΜ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια δερμάτινων μπουφάν για τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΜ.

Μετάβαση στην περίληψη διακήρυξης

Μετάβαση στην προκήρυξη

Μετάβαση στο τιμολόγιο προσφοράς

Μετάβαση στις τεχνικές προδιαγραφές

Μετάβαση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό

Μετάβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών της Υπηρεσίας μας (κα. Μαυρομάτη, τηλ 22510 41966)

 

Προκήρυξη (15 Ιανουαρίου 2010)

Προσφορά για ετήσια ασφάλιση μεταφορικών μέσων ΔΕΥΑΜ

Μετάβαση στην προκήρυξη

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών της Υπηρεσίας μας (κα. Μαυρομάτη, τηλ 22510 41966)

 

Προκήρυξη (19 Οκτωβρίου 2009)

Διακήρυξη Δημοπρασίας άχρηστων υλικών

Μετάβαση στην προκήρυξη