Καθημερινές Προμήθειες

Κοπή χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Κοπή χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.», Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την απόφαση 283/2023 (ΑΔΑ: 6Λ60ΟΚΠΛ-ΣΟΞ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Κοπή χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.» προϋπολογισμού 4.130,00€ χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.