Καθημερινές Προμήθειες

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΑΛ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός αντλιοστασίων εισόδου και ανακυκλοφορίας – δεξαμενών προεπεξεργασίας και χλωρίωσης, φρεατίων στραγγιδίων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού», με προϋπολογισμό 65.416,00 €, πλέον Φ.Π.Α., (81.115,84€ με Φ.Π.Α.).