Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑ Λέσβου για ένα έτος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑ Λέσβου για ένα έτος», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την απόφαση 661/2023 (ΑΔΑ: 976ΚΟΚΠΛ-56Υ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑ Λέσβου για ένα έτος», προϋπολογισμού 16.346,40€ χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.