Καθημερινές Προμήθειες

Συνέχεια εργασιών εκσκαφής «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης»

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με (ΑΔΑ: ΨΡΛ346ΜΓΘΓ-5ΝΡ), την Τρίτη 11/02/2020 θα συνεχιστούν οι εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην οδό Ξενοφώντος (από διασταύρωση με Ξάνθου έως  διασταύρωση με Ολυμπίου Γυμνασιάρχου).

Η διάρκεια των εργασιών στην οδό, εκτιμάται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Η παράκαμψη της οδού για την προσωρινή διέλευση των οχημάτων,  και για όσο διάστημα η οδός θα παραμείνει  κλειστή, μπορεί να πραγματοποιείται μέσω των παρακείμενων οδών Ιακωβίδου - Μουσών - Ολυμπίου Γυμνασιάρχου και Ναυμάχου Παπανικολή - Φιλικών.

O δρόμος για τη διέλευση των πεζών θα παραμένει πάντα προσπελάσιμος και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό.