Καθημερινές Προμήθειες

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΕΥΑ Λέσβου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Ελ. Βενιζέλου 13-17), με την υπ' αριθ. 585/2021 (ΑΔΑ:ΩΗΝΣΟΚΠΛ-815) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής υπηρεσιών έναν (1) Ιατρό Εργασίας, διάρκειας σύμβασης ενός (1) έτους με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Οι ώρες απασχόλησης θα είναι εκατόν δέκα (110) ώρες ετησίως, ήτοι 2 ώρες και 15 λεπτά την εβδομάδα, συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500 €) χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ (απαλλαγή βάσει του άρθρου 18 του Ν. 1642/86).