Καθημερινές Προμήθειες

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας της ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΕΥΑ Λέσβου» Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Ελ.Βενιζέλου 13-17), με τις υπ' αριθ. 336/2020 (ΑΔΑ:6Ε18ΟΚΠΛ-7Ξ7) και 429/2020 (ΑΔΑ:61Ε6ΟΚΠΛ-ΓΩΙ) αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής υπηρεσιών έναν (1) Ιατρό Εργασίας, διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Οι ώρες απασχόλησης θα είναι εκατόν δέκα (110) ώρες ετησίως, ήτοι 2 ώρες και 15 λεπτά την εβδομάδα, συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (5.400 €) χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ (απαλλαγή βάσει του άρθρου 18 του Ν. 1642/86).