Καθημερινές Προμήθειες

ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει διάνοιξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "ΣΤΑΥΡΙ" (με συντεταγμένες: 702528 - 4320377) στην Τ.Κ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ του Δ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Η διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης θα είναι βάθους 150 μέτρων (ερευνητική διάτρηση). Σε περίπτωση εκμεταλλεύσιμης υδροφορίας από πλευράς ποιότητας / ποσότητας θα ακολουθήσει το επόμενο της διεύρυνσης και εν συνεχεία των επόμενων σταδίων μέχρι την τελική σωλήνωση για αξιοποίηση. Η νέα υδρογεώτρηση θα καλύψει τις πραγματικές ανάγκες ύδρευσης της περιοχής ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, συνολικής απογραφής 376 μόνιμων κατοίκων με εποχιακή αύξηση σε 451 κατοίκους την θερινή περίοδο.