Καθημερινές Προμήθειες

Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών – καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων της Δ.Ε. Μυτιλήνης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας «Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών – καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων της Δ.Ε. Μυτιλήνης», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής. Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 114/2021 (ΑΔΑ : 6ΩΔΑΟΚΠΛ-ΦΣ1) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών – καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων της Δ.Ε. Μυτιλήνης», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισμού 19.970,00€ χωρίς ΦΠΑ και 23.364,90 με Φ.Π.Α.