Καθημερινές Προμήθειες

Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών-καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων των Δ.Ε Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Γέρας, Αγιάσου και Λουτρόπολης Θερμής και Καλλονής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας «Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών-καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων των Δ.Ε Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Γέρας, Αγιάσου και Λουτρόπολης Θερμής και Καλλονής», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής. Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 140/2021 (ΑΔΑ : 9ΥΝΧΟΚΠΛ-ΤΗΘ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας υπό τον τίτλο Υπηρεσίας «Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών-καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων των Δ.Ε Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Γέρας, Αγιάσου και Λουτρόπολης Θερμήςκαι Καλλονής», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισμού 19765,,00€ χωρίς ΦΠΑ και 23.125,00 με Φ.Π.Α.