Καθημερινές Προμήθειες

Διακήρυξη Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, άνω των ορίων, με δικαίωμα προαίρεσης για δύο έτη

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος», με προϋπολογισμό 2.157.548,53 (χωρίς το Φ.Π.Α.) και δικαίωμα προαίρεσης συνολικά δύο (2) φορές, σε ποσοστό 100% επί του συμβατικού αντικειμένου (2.157.548,53€ πλέον ΦΠΑ κάθε φορά), για τα επόμενα δύο (2) έτη.