Καθημερινές Προμήθειες

Διενέργεια οικονομικού ελέγχου της ΔΕΥΑΛ για τη διαχειριστική περίοδο χρήσης 2020 από Ορκωτούς Ελεγκτές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής της γενικής υπηρεσίας "Διενέργεια οικονομικού ελέγχου της ΔΕΥΑΛ για τη διαχειριστική περίοδο χρήσης 2020 από Ορκωτούς Ελεγκτές" Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 665/20 (ΑΔΑ:ΨΥΓΩΟΚΠΛ-ΤΡΠ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της παροχής γενικής υπηρεσίας υπό τον τίτλο "Διενέργεια οικονομικού ελέγχου της ΔΕΥΑΛ για τη διαχειριστική περίοδο χρήσης 2020 από Ορκωτούς Ελεγκτές" προϋπολογισμού 5.000,00€ χωρίς ΦΠΑ