Καθημερινές Προμήθειες

Επανάληψη Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021.

Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών
για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Οδική ασφάλιση οχημάτων-
μηχανημάτων-μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021».
Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 625/20 (ΑΔΑ: 62ΩΦΟΚΠΛ-ΞΧΠ) αποφάσισε την
απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Οδική ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-
μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΛ για το έτος 2021», προϋπολογισμού 4.400,00€ (Ολικά
Ασφάλιστρα) συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων. Επίσης, με την
απόφαση 638/2020 (ΑΔΑ:6Λ6ΙΟΚΠΛ-ΟΡ4) αποφάσισε την επανάληψη της υπ’ αρ.
14159/11-12-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.