Καθημερινές Προμήθειες

Επισκευή και συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων και ηλεκτροκινητήρων της ΔΕΥΑ Λέσβου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή της υπηρεσίας για την συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων τα οποία βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου. Οι εργασίες που προβλέπονται από την με αριθμό 18/2020 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α Λέσβου είναι οι ηλεκτροτεχνικές εργασίες και πιο συγκεκριμένα οι περιελίξεις αντλητικών συγκροτημάτων και ηλεκτροκινητήρων και η συντήρηση αυτών.