Καθημερινές Προμήθειες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ, με προϋπολογισμό εργασιών 407.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην κατηγορία των υδραυλικών έργων (CPV: 45231300-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς»).