Καθημερινές Προμήθειες

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: Μείωση παραγωγής ιλύος της Ε.Ε.Λ. Δήμου Λέσβου

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής ανοδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: "Μείωση παραγωγής ιλύος της Ε.Ε.Λ. Δήμου Λέσβου", με προϋπολογισμό εργασιών 179.160,00€ (χωρίς το ΦΠΑ).