Καθημερινές Προμήθειες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αγωγών ύδρευσης στο Στρατιωτικό Πρατήριο»,

με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.