Καθημερινές Προμήθειες

Κατασκευή πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων στην Αγία Παρασκευή