Καθημερινές Προμήθειες

Καθαρισμός φρεατίων στον ευρύτερο χώρο ΕΕΛ και μεταφορά λυματολάσπης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου διακηρύσσει την με ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την παροχή της γενικής υπηρεσίας: “Καθαρισμός φρεατίων στον ευρύτερο χώρο ΕΕΛ και μεταφορά λυματολάσπης” Εκτιμώμενης αξίας  24.700,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)