Καθημερινές Προμήθειες

Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικών φρεατίων αποχέτευσης - ομβρίων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης, Γέρας, Πλωμαρίου και Λ. Θερμής

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Καθαρισμός
φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικών φρεατίων αποχέτευσης - ομβρίων στις Δημοτικές Ενότητες
Μυτιλήνης, Γέρας, Πλωμαρίου και Λ. Θερμής».
Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 44/20 (ΑΔΑ:ΨΟ2ΠΟΚΠΛ-ΦΩΘ) αποφάσισε να αναθέσει
απευθείας τη γενική υπηρεσία υπό τον τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και κεντρικών
φρεατίων αποχέτευσης - ομβρίων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης, Γέρας, Πλωμαρίου και Λ.
Θερμής» προϋπολογισμού 17.083,03 €(χωρίς Φ.Π.Α).