Καθημερινές Προμήθειες

Καθαρισμός γραφείων, κοινόχρηστων χώρων και γραφείων ΜΕΛ Μυτιλήνης της ΔΕΥΑ Λέσβου

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 564/2021 (ΑΔΑ:Ω124ΟΚΠΛ-ΡΨΤ) αποφάσισε να αναθέσει απευθείας την παροχή υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Καθαρισμός γραφείων, κοινόχρηστων χώρων και γραφείων ΜΕΛ Μυτιλήνης της ΔΕΥΑ Λέσβου», προϋπολογισμού 8.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.