Καθημερινές Προμήθειες

Λειτουργία & Συντήρηση Απομακρυσμένων ΕΕΛ Λέσβου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής ανοδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: "Λειτουργία & Συντήρηση Απομακρυσμένων ΕΕΛ Λέσβου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ", με προϋπολογισμό εργασιών 421.200,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).