Καθημερινές Προμήθειες

Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ. αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: «Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ. αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ», με προϋπολογισμό εργασιών 160.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).