Καθημερινές Προμήθειες

ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: «Μείωση παραγωγής ιλύος στις Ε.Ε.Λ. αρμοδιότητας ΔΕΥΑΛ», με προϋπολογισμό εργασιών 160.000,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.). 

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 61.04.000.01 και 54.00.600.00 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022 και 2023 του Φορέα. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αριθμό 103/2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010320819, ΑΔΑ:9ΙΣ1ΟΚΠΛ-ΨΣΝ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.