Καθημερινές Προμήθειες

Μίσθωση γερανοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της Νήσου Λέσβου

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Μίσθωση
γερανοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της Νήσου Λέσβου»
Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 428/20 (ΑΔΑ: ΩΦΩΔΟΚΠΛ-ΘΨΥ) αποφάσισε να αναθέσει
απευθείας την παροχή υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Μίσθωση γερανοφόρων οχημάτων για τις
ανάγκες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων της Νήσου Λέσβου», προϋπολογισμού 12.000,00 €
(χωρίς Φ.Π.Α.).