Καθημερινές Προμήθειες

Μίσθωση Μηχανημάτων για την συντήρηση και λειτουργία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή της γενικής υπηρεσίας «Μίσθωση Μηχανημάτων για την συντήρηση και λειτουργία δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στην Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα». Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 476/20 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΨΓΔΗΟΚΠΛ-2Γ7) αποφάσισε να αναθέσει απευθείας την παροχή γενική υπηρεσίας «Μίσθωση Μηχανημάτων για την συντήρηση και λειτουργία δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στην Δημοτική Ενότητα Ευεργέτουλα», προϋπολογισμού 18.550,00 € χωρίς ΦΠΑ.