Καθημερινές Προμήθειες

«Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων για την ανάγκες συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στις Δημοτικές ενότητες Μυτιλήνης, Λουτρόπολη Θερμής και Ευεργέτουλα»

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή της γενικής υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων για την ανάγκες συντήρησης δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στις Δημοτικές ενότητες Μυτιλήνης, Λουτρόπολη Θερμής και Ευεργέτουλα»