Καθημερινές Προμήθειες

ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Μίσθωση βυτιοφόρου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.